Om bygdeföreningen

Stjärnviks Bygdeförening är en ideell förening vars huvudsyfte är att
arbeta för att öka sammanhållning och öka samhörigheten i bygden samt arrangera gemensamma aktiviteter av olika slag för de som bor här.

Föreningen bildades 1994 i en bygd som under många år drabbats av utflyttning och nedmontering av samhälls- och föreningsliv. Under 1900-talets första del fanns bl.a. affär (ibland t.o.m. flera), skola,
missionsförsamling, nykterhetsloge, post- och telestation, taxi med mera.  Sedan alla dessa mötesplatser försvunnit har det blivit viktigt att hitta nya skäl och tillfällen att träffas.

Bygdeföreningen stadgar ser ut som följer:

Stadgar för Stjärnviks bygdeförening

Fastställda vid årsmötet den 31 maj 2003

 • 1

Stjärnviks bygdeförening har till uppgift att väcka och stärka intresset för bygden och öka

gemenskapen mellan de boende i bygden.

 • 2

Medlem av föreningen är envar som betalat årsavgift.

 • 3

Föreningens verksamhetsår är 1 januari till 31 december = kalenderår.

 • 4

Föreningen ska sammankallas till årsmöte varje år, senast under mars månad. Kallelse till årsmötet ska ske senast två veckor före mötet.

Styrelsen kan vid behov sammankalla till extra föreningsmöte. Om 10 procent av medlemmarna begär detta ska styrelsen också kalla till extra föreningsmöte.

 • 5

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

 1. Fastställande av dagordning
 2. Val av ordförande, sekreterare och två justerare för mötet
 3. Styrelsens verksamhetsberättelse
 4. Revisionsberättelse
 5. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 6. Beslut om medlemsavgift
 7. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande år
 8. Val av styrelse enligt §6
 9. Val av två revisorer och en ersättare
 10. Val av övriga funktionärer och ombud
 11. Val av valberedning
 12. Övriga frågor
 • 6

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen, som ska verkställa årsmötets beslut och på bästa sätt ansvara för och förvalta föreningens tillgångar.

Styrelsen består av sju ordinarie
ledamöter som väljs på följande sätt:

Ordförande på ett år i taget.

Vice ordförande, sekreterare, kassör och en ledamot växelvis på två år.

Två byggledamöter på ett år i taget.

Styrelsen ska ha två suppleanter som väljs växelvis på två år.

Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll. Dessa ska hållas
tillgängliga för alla medlemmar på lämpligt sätt.

För att styrelsen ska kunna fatta beslut fordras att mer än hälften av
ledamöterna är närvarande.

 • 7

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av styrelsen utsedda
ledamöter.

 • 8

Ändring av stadgarna kan beslutas av årsmötet med enkel majoritet.

Upplösning av föreningen beslutas av årsmötet, men kan ej ske om minst 10 medlemmar motsätter sig detta.

Vid upplösning överföres föreningens tillgångar till Skinnskattebergs kommun.