Årsmötes protokoll

Protokoll årsmöte 18 03 18

(Klicka på rubriken för att läsa)

Protokoll årsmöte 17 03 19

(Klicka på rubriken för att läsa)

 

Protokoll fört vid Stjärnviks bygdeförenings årsmöte 15 03 22

Föreningens ordförande Calle Axelsson hälsade välkommen och öppnade årsmötet.

 1. Årsmötet godkände mötets utlysande.
 2. Dagordningen godkändes.Ingemar Gerdtsson och Lotta Löfgren utsågs att justera protokollet.
 3. Carl-Erik Fredman valdes till ordförande för årsmötet.
 4. Till sekreterare för årsmötet valdes Cecilia Kjellin Eriksson.
 5. Ordförande gick igenom verksamhetsberättelsen för 2014 och konstaterade att det har varit få deltagare på våra aktiviteter under året.
 6. Den ekonomiska rapporten redovisades.
 7. Revisionsberättelsen lästes upp.
 8. Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2014.
 9. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2016 blir oförändrad, 100 kr för medlemmar över 18 år, barn gratis.
 10. Styrelsen hade inte förberett någon verksamhetsplan för 2015. Istället togs frågan upp på årsmötet vilka aktiviteter medlemmarna vill att vi ska ordna. Årsmötets önskan är att vi under 2015 ordnar firande på Valborgsmässoafton och midsommarafton samt julfest i början av januari 2016. Vi gör ett uppehåll med vattenfestivalen i sommar. Intresse finns för en studiecirkel för alla åldrar om hur man kolar en mila. Medlemmarna på årsmötet tycker även att det är en bra idé att ordna en gemensam resa till ölfestivalen i Söderbärke i oktober. Bosse Pettersson och Jerker Bergenheim utsågs till en aktivitetskommitté, som kan ordna aktiviteter utöver ovan nämnda.
 11. Styrelsens förslag till budget för 2015 godkändes.
 12. Calle Axelsson valdes på nytt till föreningens ordförande på 1 år.
 13. Val av övrig styrelse: a) Kristina Andersson omvaldes till kassör på 2 år. b) Sune Gerdtsson och Mats Andersson valdes till byggledamöter på 1 år.
 14. Till styrelsesuppleant på 2 år valdes Jerker Bergenheim.
 15. Evind Ahlroos valdes till revisor på 2 år.
 16. Till revisorsuppleant på 1 år valdes Bengt Eriksson.
 17. Valberedning omvaldes i sin helhet. Carl-Erik Fredman, Ingemar Gerdtsson och Roger Svenberg ingår i valberedningen.
 18. Övriga frågor
 • Medlemmarna undrar hur det går med frågan om att göra om nedfarten till Kajen vid Stora Kedjen. Utfarten är direkt farlig. Calle Axelsson har varit i kontakt med Skinnskattebergs kommun, Svevia och flera entreprenörer men det är svårt för oss att lösa frågan. Det blir för dyrt att anlita en entreprenör, och ingen av medlemmarna i föreningen har det tillstånd som krävs för att arbeta på vägen. Bygdeföreningen och fiskevårdsföreningen har ett gemensamt intresse och ansvar för att åtgärda frågan, men vi vet i nuläget inte riktigt hur.
 • Fler bord önskas till badplatserna vid Kajen och Fantebosjön.
 • Vägen till Fantebosjön är dålig varför vi bör kontakta Sveaskog.
 • Telefoner: Telia har informerat alla boende i byn om att den fasta telefonen kommer att tas bort i juni. Olika alternativ finns för hur man vill lösa telefonfrågan i varje hushåll.
 • Fiberkabel: Carl-Erik Fredman uppdaterade medlemmarna på frågan om fiberkabel. Vi har tidigare varit i kontakt med hembygdsföreningen i Färna om att tillsammans försöka ordna fiberkabel till våra byar. Fiber är driftsäkert men dyrt. Förhoppningen är att kommunen tar ett helhetsansvar och genomför en undersökning samt erbjuder en helhetslösning för alla byar i kommunen.
 • Marianne Ahlroos fick ta emot sitt pris för att hon vann tidtippningen på vattenfestivalen i somras.
 • Boken Bygd och Bruk såldes för 100 kr.

19. Föreningens ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet; sekreterare Cecilia Kjellin Eriksson

Justeras av:
Carl-Erik Fredman, mötesordförande
Ingemar Gerdtsson, justerare
Lotta Löfgren, justerare